PSC De Dijkgraaf

Privacyverklaring

PSC De Dijkgraaf hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PSC De Dijkgraaf houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als PSC De Dijkgraaf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Les-of Pensionklanten:
Persoonsgegevens van les- of pensionklanten worden door PSC De Dijkgraaf verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de les- en/of stalovereenkomst;
 • Het uitvoering geven aan de les- en/of stalovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen les- en/ of stalovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan PSC De Dijkgraaf de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straat + huisnummer;
 • Postcode en woonplaats;
 • Provincie;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankgegevens;
 • Medische bijzonderheden ruiter.

Uw persoonsgegevens worden door PSC De Dijkgraaf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (Branchevereniging FNRS);
 • Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
PSC De Dijkgraaf verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
PSC De Dijkgraaf verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
PSC De Dijkgraaf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens PSC De Dijkgraaf van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
PSC De Dijkgraaf
Hofdijksweg 48
3253 KB Ouddorp

Tel.: (0)187 682908
E: info@pscdedijkgraaf.nl

ALGEMEEN

Definities

Artikel 1

Annulering
De schriftelijke mededeling van de klant aan de gebruiker, dat van één of meer overeengekomen diensten géén of slechts gedeeltelijk gebruik zal worden gemaakt;

Consument
De natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

FNRS Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra.
De vereniging, die zich belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking van de bij haar aangesloten leden ten doel stellen. Deze leden zijn professioneel actief in de paardenbranche. De leden van de FNRS oefenen hun bedrijf uit conform de voorschriften en eisen die de FNRS aan haar leden stelt.

Gebruiker
Het lid van de FNRS, die bij het aangaan van rechtsbetrekkingen deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart.

Klant
Natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarmee de gebruiker een overeenkomst aangaat.

Overeenkomst
Een overeenkomst gesloten tussen de klant en de gebruiker

Paard
Paard of pony waarop een overeenkomst betrekking heeft.

Reglement
Huis- en gedragsregels die op een duidelijk waarneembare plaats ter kennisneming zijn opgehangen.

Reserveringswaarde
Bij overeenkomsten voor bepaalde tijd: de totale omzetverwachting van de prestatie onder de overeenkomst; of in het geval dat in de overeenkomst een reeks van prestaties door de gebruiker is overeengekomen, de overeengekomen prijs voor de desbetreffende gereserveerde prestatie(s) onder de overeenkomst; Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd: éénmaal het overeengekomen maandbedrag.


Toepasselijkheid

Artikel 2
1. Dit zijn de algemene voorwaarden zoals samengesteld door de FNRS ten behoeve van haar leden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door de gebruiker in het kader van zijn/haar bedrijf worden aangegaan, en maken integraal deel uit van deze overeenkomsten.
2. Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd maakt de gewijzigde versie deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst tussen een gebruiker en een klant.
3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Aanbod

Artikel 3
1. Een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst wordt door de gebruiker schriftelijk uitgebracht en gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
2. Een aanbod wordt voorzien van een dagtekening en heeft een geldigheidsduur van 2 maanden.
3. Een aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren prestaties, alsmede een opgave van de prijs en de opzeggingsmogelijkheden van de klant en de gebruiker.
4. Een aanbod vermeldt de vervaldag en de wijze van betaling.


Aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten

Artikel 4
1. Een overeenkomst tussen een gebruiker en een klant komt tot stand op het moment dat het door de klant ondertekende aanbod door de gebruiker retour is ontvangen.
2. Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst naar haar aard voor bepaalde tijd is.


Prijs en prijswijziging

Artikel 5
1. De gebruiker hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van de gebruiker wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld.
2. De gebruiker heeft het recht om bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd éénmaal per jaar de prijs te verhogen. In het geval van een overeenkomst tussen een gebruiker en een consument heeft de gebruiker dit recht slechts na ommekomst van een periode van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
3. Daarnaast is de gebruiker gerechtigd kostprijsverhogingen die bij gebruiker in rekening worden gebracht en onvoorziene prijsstijgingen/kosten door te berekenen aan de klant. Deze verhoging wordt twee maanden voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de klant bekend gemaakt. De klant heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
4. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.


Betaling en waarborgsom

Artikel 6
1. Betaling vindt plaats in contanten dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door de gebruiker aangegeven bankrekeningnummer.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, dan betaalt de klant volgens de termijnen en bedragen zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3. De gebruiker kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze een waarborgsom bij de gebruiker deponeert ter hoogte van maximaal de reserveringwaarde. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd en dienen uitsluitend tot zekerheid voor de gebruiker.
4. De gebruiker mag zich verhalen op de waarborgsom terzake van al Algemene Voorwaarden FNRS versie januari 2014 datgene wat de klant uit welken hoofde dan ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient bij het einde van de overeenkomst door de gebruiker onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.


Verzuim en incassokosten

Artikel 7
1. De klant is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van niet-betaling op de in de overeenkomst vermelde vervaldag.
2. Over de niet tijdig verrichte betaling is de klant, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de hierboven onder lid 1 genoemde vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke de gebruiker heeft.
3. Alle redelijke proceskosten (inclusief doch niet gelimiteerd tot advocaatkosten), die door de gebruiker worden gemaakt in een gerechtelijke procedure aangespannen door een klant tegen de gebruiker, dienen door de klant aan de gebruiker te worden vergoed.
4. Alle redelijke proceskosten(inclusief doch niet gelimiteerd tot advocaatkosten), die door de gebruiker worden gemaakt in een gerechtelijke procedure aangespannen door de gebruiker tegen een klant ter verkrijging van voldoening in rechte, dienen door de klant aan de gebruiker te worden vergoed.
5. Indien sprake is van een overeenkomst tussen een gebruiker en een klant, die geen consument is, geldt dat alle redelijke (buitengerechtelijke) kosten, die door de gebruiker worden gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, door de klant aan de gebruiker dienen te worden vergoed. Ten aanzien van geldvorderingen worden deze buitengerechtelijke kosten vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.
6. Indien sprake is van een overeenkomst tussen een gebruiker en een klant, die een consument is, geldt dat de (buitengerechtelijke) kosten, die door de gebruiker worden gemaakt ter verkrijging van voldoening van een verbintenis tot betaling van een geldsom buiten rechte, door de klant aan de gebruiker dienen te worden vergoed, overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
7. Indien sprake is van een overeenkomst tussen een gebruiker en een klant, die een consument is, geldt dat alle (buitengerechtelijke) kosten, die door de gebruiker worden gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte van een verbintenis anders dan tot betaling van een geldsom, door de klant aan de gebruiker dienen te worden vergoed.


Niet-nakoming overeenkomst en retentierechten

Artikel 8
1. Wanneer één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft de wederpartij het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. De gebruiker heeft het recht van terughouding (recht van retentie), wanneer de klant tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. In het geval een klant langer dan drie maanden in verzuim is met de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst, dan heeft de gebruiker het recht om namens en voor rekening en risico van de klant het paard van de klant tegen het hoogste bod te verkopen aan een derde, waarbij de koopsom wordt verrekend met de openstaande vordering(en) van de gebruiker op deze klant. Dienaangaande verleent de klant aan de gebruiker hiermee een onvoorwaardelijke volmacht tot verkoop van het paard van de klant aan een derde. Indien de gebruiker tot verkoop wenst over te gaan, dan zal de gebruiker drie Nederlandse handelaren in paarden verzoeken een schriftelijk een bod uit te brengen op het paard van de klant en is de gebruiker uit hoofde van de voornoemde volmacht gerechtigd om het hoogste bod namens de klant te aanvaarden en het paard namens de klant te leveren aan de partij, die het hoogste bod heeft uitgebracht. Daarbij wordt het bepaalde in artikel 6 (sub 3 en 4) ten aanzien van een eventuele waarborgsom in acht genomen.
4. De door de klant verleende volmacht kan slechts door de klant worden herroepen, indien en voor zover handhaving van de volmacht in de gegeven omstandigheden voor de klant onredelijk bezwarend zou zijn. Herroeping van de volmacht dient te geschieden door toezending van een schriftelijke verklaring aan gebruiker met daarbij aangehecht voldoende schriftelijke onderbouwing voor de stelling van de klant dat handhaving van de volmacht onder de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend zou zijn.
5. De gebruiker zal het voornemen tot verkoop van het paard uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de voorgenomen verkoopdatum schriftelijk aan de klant meedelen.


Beëindiging overeenkomst

Artikel 9
1. De gebruiker kan – met inachtneming van een opzegtermijn van één maand – een overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen wanneer zich een van de volgende situaties voordoet, namelijk: – de gebruiker wegens herstructurering van zijn/haar bedrijf, de verhuurde ruimte zelf nodig heeft; – de gebruiker ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de ingebruikgeving van de verhuurde ruimte te beëindigen; – de gebruiker zijn bedrijf beëindigt; – om andere redenen voortzetting van de overeenkomst bij afweging van wederzijdse belangen redelijkerwijs niet van de gebruiker kan worden gevergd.
2. Aanvullend op hetgeen daarover in een overeenkomst is bepaald, kan de gebruiker iedere overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven opzeggen, indien: – de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, zodanige overlast blijven bezorgen aan de gebruiker of aan de medeklanten, dat de Algemene Voorwaarden FNRS versie januari 2014 goede sfeer op en/of de goede naam van het bedrijf van gebruiker, ernstig worden aangetast; – de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden of het reglement ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de gebruiker niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet; – indien zich situaties voordoen waarbij de veiligheid respectievelijk de gezondheid van andere paarden en/of het paard van de klant, dan wel van mensen in gevaar komt.


Ontruiming

Artikel 10
Als de overeenkomst tussen een gebruiker en de klant is geëindigd, dient de klant het bedrijf van de gebruiker te verlaten, met medeneming van al zijn eigendommen. De klant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade, die hij bij de ontruiming heeft veroorzaakt.


Beëindiging en annulering door de klant

Artikel 11
1. De klant is niet bevoegd een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen of een overeenkomst te ontbinden , tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna in lid 5 bepaalde bedragen te betalen. Iedere opzegging of ontbinding van een overeenkomst wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
2. De klant is niet bevoegd een reservering onder een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de in de leden 5 en 6 bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
3. Een aanbod van de klant tot vergoeding van bepaalde in dit artikel genoemde bedragen wordt geacht te zijn aanvaard indien de gebruiker het aanbod niet onverwijld verwerpt.
4. In geval de klant niet verschijnt op een in de overeenkomst overeengekomen datum of in geval de klant op een andere manier een prestatie van de gebruiker onder de overeenkomst is misgelopen door zijn eigen schuld, zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
5. Bedragen die de gebruiker met het oog op de overeenkomst ten tijde van de opzegging, ontbinding of annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de klant te allen tijde volledig aan de gebruiker te worden vergoed, tenzij de gebruiker onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.

6. Wanneer een reservering is gemaakt die betrekking heeft op door de gebruiker ter beschikking te stellen accommodatie, geldt voor annulering van die reservering het navolgende: – bij annulering van meer dan 1 maand voor de ingangsdatum van de betreffende prestaties onder de overeenkomst is de klant niet gehouden enig bedrag aan de gebruiker te betalen; – bij annulering van meer dan 14 dagen, maar niet meer dan één maand voor de ingangsdatum van de betreffende prestaties onder de overeenkomst is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen; – bij annulering van meer dan 7 dagen, maar niet meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum van de betreffende prestaties onder de overeenkomst is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen; – bij annulering van meer dan 3 dagen, maar niet meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum van de betreffende prestaties onder de overeenkomst is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen; – bij annulering meer dan 24 uur, maar niet meer dan drie dagen voor de ingangsdatum van de betreffende prestaties onder de overeenkomst is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen; – bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum van de betreffende prestaties onder de overeenkomst is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen.


Annulering door de gebruiker

Artikel 12
1. Iedere reservering onder een overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit, wordt door de gebruiker aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit.
2. Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft de gebruiker het recht een reservering betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding aan de klant c.q. aan de klanten gehouden te zijn.
3. De gebruiker heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoeding aan de klant gehouden te zijn – een reservering onder een overeenkomst te annuleren of een gesloten overeenkomst met onmiddellijke werking op te zeggen, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat het gebruik door de klant van de rechten voortvloeiende uit de overeenkomst een zodanig ander karakter heeft, dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van die klant, dat de gebruiker de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van dit gebruik op de hoogte was geweest. Maakt de gebruiker van deze bevoegdheid gebruik nadat de ingangsdatum van de overeengekomen prestatie(s) is verstreken, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten prestaties, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor de genoten prestaties wordt in het voorkomende geval naar tijdsevenredigheid berekend.
4. De gebruiker is gerechtigd om, in plaats van zijn in lid 3 hierboven bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, aan de klant nadere eisen te stellen ten aanzien van het gebruik van de uit de Algemene Voorwaarden FNRS versie januari 2014 overeenkomst voortvloeiende rechten. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is de gebruiker alsnog gerechtigd zijn in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.
5. Wanneer lessen om wat voor een reden dan ook geen doorgang kunnen vinden door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een epidemie welke gezondheidsrisico’s voor de paarden van de manege met zich meebrengt, is restitutie van het onder de overeenkomst overeengekomen lesgeld niet mogelijk en blijft de klant betaling van de lessen verschuldigd, gedurende de overeengekomen periode volgens de overeenkomst. De lesgever is te allen tijde bevoegd om te bepalen of de lessen doorgang vinden. In geval van acuut, ernstig besmettingsgevaar wordt het paard van de klant tijdelijk in een quarantainebox geplaatst, dan wel zodanig gestald, dat de kans op besmetting voor de overige paarden zoveel mogelijk wordt beperkt.


Gedragsregels en reglement

Artikel 13
1. De klant, zijn gezinsleden en zijn bezoekers zijn gehouden de door de gebruiker gestelde gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in het reglement van het bedrijf van de gebruiker.
2. De gebruiker zal bij het aangaan van een overeenkomst een kopie dit reglement aan de klant overhandigen.
3. Het is de gebruiker toegestaan de vorenbedoelde gedragsregels tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aan de klant worden bekendgemaakt. De klant heeft, indien hij niet akkoord gaat met de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.


Aansprakelijkheid gebruiker

Artikel 14
1. Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel is de gebruiker niet aansprakelijk jegens de klant, die geen consument is, voor diefstal, ongevallen of schade aan paarden of goederen van deze klant op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik door de klant van de door de gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst aangeboden paarden of goederen, tenzij de door de klant geleden schade het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door de gebruiker dient te worden betracht, dan wel deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de gebruiker.
2. De gebruiker is nimmer gehouden jegens de klant (niet-consument) tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. De gebruiker is ten opzichte van de klant (niet-consument) niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens de gebruiker.
4. De gebruiker is slechts aansprakelijk voor directe schade van de klant, die geen consument is, indien aantoonbaar is vastgesteld dat deze schade is ontstaan door handelingen van de gebruiker of diens ondergeschikten, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door de gebruiker dient te worden betracht, dan wel het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker en diens ondergeschikten.
5. De gebruiker is niet aansprakelijk jegens de klant, die geen consument is, voor enige schade, die mocht zijn ontstaan door handelingen van ondergeschikten en hulppersonen (nietondergeschikten), welke door de gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst met de klant zijn ingeschakeld.
6. De gebruiker is niet aansprakelijk jegens de klant, die geen consument is, voor enige schade, die mocht zijn ontstaan door handelingen van derden of als gevolg van een of meer goederen van derden, tenzij de door de klant geleden schade het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door de gebruiker dient te worden betracht.
7. De aansprakelijkheid van de gebruiker jegens de klant, die geen consument is,voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend. Daarbij geldt bovendien dat, indien de gebruiker aansprakelijk is voor enigerlei schade, de aansprakelijkheid van de gebruiker jegens voornoemde klant beperkt is tot maximaal de reserveringswaarde althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de klant een ruiterpaspoort bezit, wordt dit bedrag verminderd met het bedrag dat wordt uitgekeerd door de collectieve ongevallen verzekering met beperkte dekking en uitkering dat aan het bezit van het KNHS lidmaatschap in combinatie met het ruiterpaspoort van de klant gekoppeld is.
8. De beperking van aansprakelijkheid van de gebruiker in de gevallen , zoals genoemd in de leden 1 tot en met 7 van dit artikel, is van overeenkomstige toepassing op rechtsbetrekkingen voortvloeiende uit overeenkomsten die worden gesloten met een klant die consument is.

Aansprakelijkheid klant en verzekering

Artikel 15
1. De klant is jegens de gebruiker aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren.
2. De klant dient al zijn eigendommen, waaronder begrepen zijn paard(en), welke op het bedrijf van de gebruiker verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van de gebruiker verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald. Algemene Voorwaarden FNRS versie januari 2014 De klant zal de gebruiker vrijwaren voor alle aansprakelijkheid voor schade, die bij een derde mocht zijn ontstaan direct of indirect als gevolg door een paard of een goed van de klant. Accommodatie

Artikel 16
1. De gebruiker is gehouden om tijdens de duur van de overeenkomst terzake accommodatie – behoudens bijzondere omstandigheden – aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf gebruikelijk is.
2. De gebruiker is tevens gehouden – behoudens bijzondere omstandigheden – de daarbij behorende diensten te verlenen dan wel de faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de gebruiker gerechtigd om een reservering van accommodatie door een klant onder een overeenkomst als vervallen te beschouwen, wanneer de klant zich niet op de eerste gereserveerde dag voor 18.00 uur bij de gebruiker heeft gemeld, onverminderd het bepaalde in artikel 11 (Beëindiging en annulering).
4. De gebruiker is gerechtigd om andere accommodatie aan de klant aan te bieden, dan volgens de betreffende overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien dit als evident onbillijk en voor de klant als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd.
5. De klant heeft in het geval hierboven vermeld onder lid 4 het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop de accommodatie betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten. De klant heeft, indien de gebruiker zich uitgaven bespaart door op basis van het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de betreffende overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing.
6. In het geval dat de klant de overeenkomst met de gebruiker op grond van het voorgaande lid 5 van dit artikel beëindigt, dan zal de gebruiker uit dien hoofde nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn jegens de klant.

Paarden

Artikel 17
1. Paarden worden alleen in overleg met de gebruiker geplaatst. Het is niet mogelijk een dier ter plaatse te verkopen en door een ander paard te vervangen, zonder voorafgaand overleg met de gebruiker.
2. De klant zorgt ervoor (i) dat het originele paardenpaspoort (dus niet slechts kopie daarvan) te allen tijde bij het paard van de klant aanwezig is, (ii) dat het paard van de klant is voorzien van een chip (transponder) en (iii) dat het paard is geregistreerd in een daarvoor bestemde database, zulks overeenkomstig vigerende Europese en nationale wet- en regelgeving terzake de identificatie en registratie van paarden. Indien het paard van de klant om welke reden en voor welke duur dan ook bij de gebruiker wordt geplaatst, dan zal het originele paardenpaspoort van dit paard voorafgaand aan de plaatsing door of namens de klant aan de gebruiker worden overhandigd en door deze voor de klant worden gehouden gedurende de periode dat het paard bij de gebruiker is geplaatst. Bij de afgifte van het paardenpaspoort aan de gebruiker zal door de gebruiker een schriftelijke verklaring van ontvangst aan de klant worden afgegeven.
3. De kant vrijwaart de gebruiker voor alle schade (inclusief doch niet gelimiteerd tot kosten en boetes), die de gebruiker lijdt de als gevolg van niet-naleving door de klant van vigerende Europese en nationale wet- en regelgeving terzake de identificatie en registratie van paarden. De klant zal zich ervoor inspannen en alle benodigde handelingen verrichten om aan voornoemde wet- en regelgeving te voldoen en, indien er sprake zou zijn van een schending van deze wet- en regelgeving, om eventuele daarmee gepaard gaande kosten en schade voor de gebruiker te beperken.
4. In bijzondere situaties, zulks ter beoordeling van de gebruiker, kunnen er om gezondheidstechnische redenen door de gebruiker voorzorgsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van insleep (het van buiten naar binnen brengen van besmettelijke ziekten), dan wel verspreiding van besmettelijke dierziekten. Deze maatregelen geschieden steeds in overleg met de dierenarts van de gebruiker.

Dierenarts

Artikel 18
1. Indien een paard van een klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van de klant.
2. In situaties van nood is de gebruiker zelfstandig bevoegd om de dierenarts van de klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is de gebruiker bevoegd de hulp van de dierenarts van de gebruiker in te roepen. Of er sprake is van een noodgeval, is uitsluitend ter beoordeling van de gebruiker.
3. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door de gebruiker aan de klant doorberekend en dienovereenkomstig door de klant aan de gebruiker vergoed. Trailers en overige (paarden- ) vervoersmiddelen

Artikel 19
1. Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald door en namens de klant in overleg met de gebruiker en op de plaats die de gebruiker daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het bedrijf van de gebruiker.
2. De gebruiker heeft het recht om voor het structureel stallen van trailers en overige vervoersmiddelen op het bedrijf van de gebruiker, een vergoeding aan de kant in rekening te brengen.
3. Alle trailers en overige vervoersmiddelen die door of Algemene Voorwaarden FNRS versie januari 2014